Ana Sayfa
Yönetim
Genel Sekreterlik
GENEL SEKRETER REYHAN YILDIRIM

İletişim Bilgileri :

GENEL SEKRETER REYHAN YILDIRIM

GENEL SEKRETER
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
Üniversite idari teşkilatındaki her türlü idari görevin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumlu olarak, üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak; kanun ve yönetmelik hükümleri ile senato ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
 
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak aynı zamanda kararların yazılması, korunması ve saklanmasını ve üniversiteye bağlı birimlere iletilmesini sağlamak. 
 
Üniversite idari birim yöneticileri ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve alınan kararları Rektör’e sunmak.
Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,
İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak,
Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
Yazışmaları yürütmek ve imza yetkisini kullanmak,
Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak.
 
Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak, kalite yönetim sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında Rektör’e rapor vermek.
 
Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI SÜLEYMAN AVCİ

İletişim Bilgileri :

GENEL SEKRETER YARDIMCISI SÜLEYMAN AVCİ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
 
Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerinin yürütülmesinde, idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
SAÜ Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterinden aldığı talimatlar doğrultusunda ilgili mevzuat uyarınca. Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek,  denetlemek,
 
Üniversitenin bürokratik ve idari hizmetleri ile ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
 
Rektörlüğe gelen Genel Sekreter, Rektör ve Rektör Yardımcıları tarafından imzalanacak yazıları parafe etmek 
 
Kurum Dışından gelen evrakı ilgili birimlere havale etmek,
 
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak 
 
Gelen tüm yazıları teslim almak, kaydetmek, yöneticisine iletmek gerektiğinde ilgili yerlere sevk etmek ve cevabi yazı yazmak, dosyalama arşivleme işlemlerini yürütmek
 
Yöneticinin imzalaması, parafe etmesi gereken dosyaları kendisine sunmak ve imza takibi yapmak,