Sürekli İşçi Kadrolarına İlişkin Atama İşlemleri

28 Mart 2018

0

Sürekli İşçi Kadrolarına İlişkin Atama İşlemleri

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına atanma işlemleri için dilekçe ile aşağıda bulunan belgeleri en geç 30.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili personelimize önemle duyurulur.

İSTENEN BELGELER

1-   Dilekçe, (Ek 1).

 

2-   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge, (NOT:Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlar, ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlardan istenecektir.)

 

3-   SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi, (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

4-   Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.),

 

5-   Adli Sicil Kaydı Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

6-   Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

7-   Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya Tek hekim),

*Sağlık raporları mevzuatında geçen ibarenin (Görevini Devamlı Yapmasına Engel Bir Akıl Hastalığı Bulunmadığına) mutlaka yer almalıdır.

 

8-   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

9-   Engelli Adaylar İçin Sağlık Kurulu Raporu,

 

10-  Personel Atama Bilgi ve Başvuru Formu, (Ek 2),

 

11-   Güvenlik Personelinin Güvenlik Kimlik Kartının Fotokopisi,       

 

12-   Aile Yardımı Bildirimi Formu, (Ek 3)

 

13-  Aile Durumu Bildirimi Formu, (Ek 4)

 

14-   Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

 

 

 

657 SAYILI KANUNUN 48’NCİ MADDESİNİN

696 SAYILI KHK’DA BAHSİ GEÇEN FIKRALARI

 

Madde 48 – (A) Genel şartlar:

1.  Türk Vatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

 

Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.